Regulamin

REGULAMIN KONKURSU „Pysznie się składa”

 

1. Postanowienia Ogólne

 

 1. Konkurs organizowany jest pod nazwą: „Pysznie się składa” i zwany dalej „Konkursem”.
 2. Warunki uczestnictwa, czas trwania, zasady przyznawania nagród i sposób ogłaszania wyników Konkursu, a także sposób składania reklamacji zostały zawarte w niniejszym regulaminie, zwanym dalej „Regulaminem”.
 3. Organizatorem Konkursu jest Dan Cake Polonia sp. z o.o. z siedzibą w Chrzanowie,
  Transportowców 15 , 32-500, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000029632, NIP: 6280010177, REGON: 271730978, o kapitale zakładowym w wysokości: 14.136.000,00 zł, zwana dalej „Organizatorem”.
 4. Koordynatorem Konkursu jest SBF 19 sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Na Zjeździe 11 30-527, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000752141, NIP:6793175587, REGON: 3381525434, o kapitale zakładowym w wysokości: 5.000,00 zł, zwana dalej „Koordynatorem”.
 5. Koordynator zapewnia techniczną pomoc Organizatorowi w przeprowadzeniu Konkursu. W imieniu Koordynatora może działać podwykonawca. Organizator Konkursu jest odpowiedzialny za przeprowadzenie Konkursu. Wszelkie reklamacje w przedmiocie Konkursu należy kierować na adres mailowy Organizatora: konkurs@pyszniesiesklada.pl
  lub pisemnie na adres Koordynatora z dopiskiem „Pysznie się składa”.
 6. Celem Konkursu jest promocja produktów Organizatora tj. gofrów sprzedawanych pod marką Dan Cake. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem sieci Internet na stronie wyznaczonej przez Organizatora tj. pyszniesiesklada.pl a także na portalach społecznościowych na profilu Organizatora (Facebook, Instagram, YouTube).
 7. Konkurs nie stanowi gry losowej, loterii fantowej, zakładu wzajemnego, loterii promocyjnej, gry, której wynik zależy od przypadku ani żadnej innej gry lub loterii,
  o których mowa w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (U.2019.847 t.j. z dnia 2019.05.08).

 

2. Warunki Uczestnictwa w Konkursie

 

 1. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.
 2. Uczestnikiem konkursu może być osoba fizyczna, która:
  1. ukończyła 18 rok życia;
  2. posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
  3. zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  4. zapozna się z warunkami Regulaminu i je zaakceptuje;
  5. wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Konkursu oraz udzieli innych zgód zgodnie z Regulaminem.
 3. Uczestnikiem Konkursu może być również osoba posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych za zgodą prawnego opiekuna (rodziców, przysposabiających, kuratorów ustanowionych dla częściowo ubezwłasnowolnionych).
 4. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora i Koordynatora, a także osoby związane z nimi cywilnoprawnymi umowami o dzieło, umowami zlecenia, bądź im pokrewnymi. W Konkursie nie mogą brać również udziału osoby najbliższe wobec powyższych tj.:
  1. wstępni;
  2. zstępni;
  3. osoby przysposobione;
  4. małżonkowie;
  5. rodzeństwo.
 5. W celu wzięcia udziału w Konkursie należy: wejść na stronę pyszniesiesklada.pl (Strona Konkursowa) i skorzystać z zamieszczonego tam konfiguratora do stworzenia swojej wersji gofra, następnie – wymyśleć hasło reklamowe dla produktu Organizatora – gofrów marki Dan Cake (składające się maksymalnie z 60 znaków) i je wpisać („Praca Konkursowa”). Ostatnim krokiem jest podanie swojego imienia i nazwiska oraz adresu e-mail w wyznaczonych rubrykach i wysłanie zgłoszenia (tj. swojej wersji gofra oraz hasła reklamowego). Wysłanie zgłoszenia następuje poprzez kliknięcie przycisku „wyślij zgłoszenie”.
 6. Uczestnik Konkursu przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że treść wymyślonego przez niego hasła reklamowego:
  1. musi stanowić jego wyraz osobistej twórczości;
  2. nie może zawierać słów wulgarnych bądź powszechnie uważanych za obelżywe,
   a także treści niezgodnych z powszechnie obowiązującym prawem, dobrymi obyczajami bądź zasadami współżycia społecznego;
  3. nie może zawierać treści reklamowych jakichkolwiek podmiotów;
  4. nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności praw autorskich, praw własności przemysłowej, praw do wizerunku oraz dóbr osobistych osób trzecich.
  5. nie będzie przedmiotem rozporządzenia po wysłaniu zgłoszenia w sposób wpływający na uprawnienia Organizatora.
 7. Praca Konkursowa Uczestnika, który nie zastosuje się do postanowień § 2 ust. 6 Regulaminu nie zostanie wzięta pod uwagę na etapie wyłaniania najciekawszych prac konkursowych (Laureaci) oraz Najlepszej Pracy Konkursu przez Jury (Zwycięzca).

 

3. Akceptacja Regulaminu

 

 1. Poprzez udział w Konkursie Uczestnik oświadcza, że:
 2. zapoznał się z Regulaminem i akceptuje go;
 3. wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych;
 4. wyraża zgodę na opublikowanie na Stronie Konkursowej imienia i nazwiska w celu opublikowania listy Laureatów Konkursu oraz wskazania Zwycięzcy Konkursu;
 5. wyraża zgodę na publikację Pracy Konkursowej na Stronie Konkursowej oraz na kanałach Facebook, Instagram oraz LinkedIn;
 6. udziela zezwolenia na korzystanie z hasła reklamowego (dalej jako Licencja wyłączna) na zasadach określonych w § 6 Regulaminu;
 7. Praca Konkursowa stanowi przejaw jego indywidualnej i oryginalnej twórczości oraz, że przysługują mu wszelkie prawa do Pracy Konkursowej i nie są one w żaden sposób ograniczone ani obciążone, jak również, że rozporządzenie przez niego Pracą Konkursową po wysłaniu zgłoszenia nie wpłynie na uprawnienia Organizatora.
 8. Podanie danych, złożenie oświadczeń, jak również udzielenie wszystkich zgód i zezwoleń wymienionych w niniejszym Regulaminie jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne, by móc uczestniczyć w Konkursie.
 9. Uczestnik jest obowiązany do informowania Organizatora o każdej zmianie w zakresie danych osobowych Uczestnika udostępnionych Organizatorowi w ramach i na potrzeby prowadzonego Konkursu.

 

4. Przebieg Konkursu

 

 1. Konkurs trwa od 16 czerwca 2020 roku (od godz. 8:00 do 9 sierpnia 2020 roku (do godz. 23:59)
 2. Konkurs składa się z dwóch zadań realizowanych łącznie w jednym zgłoszeniu (Praca Konkursowa);
  1. stworzenie własnej wersji gofra oraz
  2. wymyślenie hasła reklamowego składającego się maksymalnie z 60 (sześćdziesięciu) znaków dla produktu Organizatora tj. gofrów marki Dan Cake.
 3. Konkurs dzieli się na osiem tur, każda trwającą tydzień. Tura konkursu kończy się wraz
  z zakończeniem ostatniego dnia tygodnia.
 4. Prace Konkursowe realizowane przez Uczestników Konkursu będą oceniane przez trzyosobowe Jury wybrane przez Organizatora. Jury jako kryterium doboru najciekawszych prac obiera ich oryginalność i kreatywność Uczestników.
 5. Jury Konkursu w każdej turze trwania Konkursu wyłania Laureatów, którzy stworzyli najciekawsze Prace Konkursowe i przyznaje im nagrody o których mowa w § 5 ust. 1 Regulaminu. Wyłonienie najciekawszych prac następuje w ciągu trzech dni roboczych od zakończenia każdej z tur konkursowych.
 6. Dopuszcza się możliwość wzięcia udziału przez Uczestnika w więcej niż jednej turze Konkursu. W czasie jednej tury Uczestnik może zgłosić więcej niż jedną pracę.
 7. Jury po zakończeniu ostatniej konkursowej tury wybiera jedną Najlepszą Pracę Konkursu. Uczestnik Konkursu, który stworzy Najlepszą Pracę Konkursu (Zwycięzca) otrzymuje Nagrodę Główną, o której mowa w § 5 ust. 5 Regulaminu. Najlepsza Praca Konkursu zostanie wyłoniona spośród wszystkich prac zgłoszonych w turach od początku trwania Konkursu. Otrzymanie nagrody przez Uczestnika za najciekawszą Pracę Konkursową
  w danej turze nie wyklucza otrzymania również nagrody za Najlepszą Pracę Konkursu.
 8. Lista najciekawszych Prac Konkursowych, a także Najlepsza Praca Konkursu zostaną opublikowane wraz z danymi autora w postaci imienia i inicjału nazwiska na Stronie Konkursowej, a także na kanałach Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn Organizatora. Uczestnik biorąc udział w Konkursie wyraża zgodę na publikacje jego pracy na powyższej stronie, a także powyższych kanałach (wskazanych w zdaniu poprzednim) z podaniem autorstwa pracy.

 

5. Nagrody

 

 1. Organizator Konkursu na potrzebę nagrodzenia Laureatów – twórców najciekawszych Prac Konkursowych w danej turze Konkursu, przeznacza pulę nagród, na którą składa się:
  1. 8 (osiem) tosterów De’Longhi, o wartości 300,00 zł/sztukę.
  2. 80 (osiemdziesiąt) kubków termicznych WINK o wartości 47,93 zł/sztukę.
 2. W każdej z tur konkursowych Jury dysponuje pulą nagród składającą się z jednego
  (1 sztuka) tostera De’Longhi oraz 10 sztuk kubków termicznych WINK do przyznania Laureatom. W przypadku, gdy w danej turze niemożliwe jest rozdystrybuowanie wszystkich przewidzianych do dyspozycji Jury nagród z uwagi na zbyt małą liczbę zgłoszonych prac, bądź istnienie prac nie nadających się do wyróżnienia ze względu na naruszenie § 2 pkt. 6 Regulaminu, albo niewielką kreatywność prac lub niewielką ich oryginalność, to nieprzyznane nagrody w danej turze Konkursu, przechodzą do puli przewidzianej na następną turę Konkursu.
 3. Wysyłka nagród odbywa się w dwóch etapach:
  1. Etap I: w ciągu 10 dni roboczych od wyłonienia Laureatów w czwartej turze (dla autorów najciekawszych Prac Konkursowych w turach konkursowych 1-4);
  2. Etap II: w ciągu 10 dni roboczych od wyłonienia Laureatów w ósmej turze (dla autorów najciekawszych prac w turach konkursowych 5-8).
 4. Wysyłka nagród odbywa się na koszt Organizatora. Uczestnik o zdobyciu nagrody zostaje poinformowany w drodze korespondencji e-mail, na adres podany w zgłoszeniu konkursowym. Uczestnikowi przeznacza się 3 (trzy) dni robocze na wysłanie zwrotnej wiadomości na adres mailowy: konkurs@pyszniesiesklada.plWiadomość zwrotna musi zawierać dane umożliwiające zaadresowanie przesyłki (imię, nazwisko, adres zamieszkania). W przypadku niepodania przedmiotowych danych lub braku wiadomości zwrotnej, względnie przesłania jej po upływie terminu, nagroda za najciekawszą Pracę Konkursową zostanie przyznana przez Jury innemu Uczestnikowi danej tury – § 5 ust. 2 Regulaminu stosuje się w tym przypadku odpowiednio.
 5. Organizator przewiduje Nagrodę Główną za Najlepszą Pracę Konkursu. Nagrodę Główną stanowi kwota 5.000,00 zł. (pięć tysięcy złotych) oraz zapas gofrów do końca 2020 roku licząc od 16.08.2020 r. o wartości 410 zł. Gofry w ilości 12 (dwunastu) opakowań miesięcznie będą przesyłane na wskazany przez Zwycięzcę Konkursu w zwrotnej wiadomości e-mail adres zamieszkania Zwycięzcy. Kwota pieniężna zostanie przelana na rachunek bankowy
  prowadzony przez polski bank podany przez Zwycięzcę w tej samej wiadomości e-mail.
  W przypadku niewysłania zwrotnej wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej konkurs@pyszniesiesklada.pl zawierającej dane, o których mowa powyżej § 5 ust. 4 Regulaminu stosuje się odpowiednio.
 6. Nagrody zostaną wydane Laureatom i Zwycięzcy zgodnie z prawem podatkowym.
  W przypadku konieczności odprowadzenia podatku dochodowego od osób fizycznych,
  w ramach każdej Nagrody Organizator przyzna dodatkową nagrodę pieniężną w kwocie stanowiącej równowartość 11,11% wartości Nagrody, przyznawanej w Konkursie. Nagroda pieniężna odpowiadająca wysokości podatku dochodowego zostanie pobrana i wpłacona na rachunek właściwego Urzędu Skarbowego przez Organizatora, jako płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od wygranej w Konkursie, na co Uczestnik wyraża zgodę i zobowiązuje się do wypełnienia otrzymanego oświadczenia dla celów podatkowych z tym związanego, jak również wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla celów rozliczenia podatkowego i odprowadzenia podatku dochodowego od osób fizycznych.
 7. Kolor nagród może się różnić od kolorów wskazanych w wizualizacjach na Stronie konkursowej. Kolor nagrody jest dobierany losowo spośród dostępnych egzemplarzy danej nagrody.

 

6. Prawa autorskie

 

 1. Poprzez nadesłanie Pracy Konkursowej Uczestnik udziela Organizatorowi wyłącznej, nieodpłatnej i przenaszalnej, nieograniczonej terytorialnie licencji na użytkowanie Pracy na okres 5 (pięciu) lat, na następujących polach eksploatacji:
  1. powielania i wytwarzania dowolną techniką, w szczególności cyfrową, analogową, druku wielkoformatowego i druku folderów;
  2. wykorzystania fragmentów jak i całości Pracy Konkursowej, również w celach promocji Organizatora;
  3. wprowadzania do obrotu, użyczenia lub najmu egzemplarzy, w tym w formie materiałów promocyjnych;
  4. powielania i umieszczania Pracy Konkursowej w Internecie, w tym na innych portalach społecznościowych, zestawieniach i folderach promocyjnych, wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia, nadawania i reemitowania, a także publicznego udostępniania Pracy Konkursowej w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w Internecie.
 2. Uczestnik zgadza się na udzielenie przez Organizatora sublicencji w zakresie określonym
  w niniejszym paragrafie na rzecz podmiotów trzecich, w szczególności na rzecz Facebook Inc. (właściciela portali społecznościowych Facebook i Instagram), Google LLC (właściciela serwisu YouTube), LinkedIn oraz właścicieli innych stron internetowych. Uczestnik zgadza się na dokonywanie publikacji Pracy Konkursowej wydawanych drukiem przez Organizatora i inne osoby, w tym utrwalania, zwielokrotniania, wprowadzania do obrotu, udostępniania, w miejscu i czasie wybranym, rozpowszechniania za pomocą mediów
  i w celu pobrania oraz zezwalania na to osobom trzecim, niezależnie od ich liczby, niezależnie od formy, częstotliwości, miejsca i czasu dostępu, także w celach promocyjnych i reklamowych.
 3. Uczestnicy Konkursu zobowiązują się do przeniesienia praw autorskich i praw pokrewnych dotyczących Pracy Konkursowej na Organizatora na zasadach wskazanych poniżej:
  1. Uczestnik Konkursu zwolni Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich powstałych w związku z ewentualną okolicznością, że w dacie przekazania Nagrody, autorskie prawa majątkowe lub prawo do wyrażania zgody na rozporządzanie i korzystanie z Pracy Konkursowej nie przysługiwały mu w zakresie, w jakim miało nastąpić ich przeniesienie lub udzielenie licencji na podstawie Regulaminu;
  2. Uczestnik zrzeka się wszelkich roszczeń związanych z przygotowaniem Pracy Konkursowej i zobowiązuje się do zwrotu kosztów poniesionych przez Organizatora w przypadku, w którym umieszczenie lub wykorzystanie jego Pracy Konkursowej spowoduje powstanie roszczeń osób trzecich wysuwanych w stosunku do Organizatora.
  3. Uczestnik wyraża zgodę na przechowywanie Pracy Konkursowej po wycofaniu jej
   z Konkursu, zakończeniu Konkursu, wygaśnięciu udzielonych licencji, nawet
   w przypadku niezdobycia nagrody przez Uczestnika, w formie cyfrowej w kopiach wykonanych przez Facebook Inc. (właściciel serwisów Facebook i Instagram), Google LLC (właściciel serwisu YouTube), LinkedIn, a także przez Organizatora.
  4. Uczestnik zezwala Organizatorowi na korzystanie z Pracy Konkursowej w ramach informowania o Konkursie i jego promocji oraz informowania, reklamowania oraz promowania Organizatora oraz jego działalności we wszystkich mediach i na wszystkich nośnikach, niezależnie od formy, techniki, sposobu lub innych okoliczności, a także w ramach prezentowania jego dorobku. Licencja, zezwolenia i zgody, o których mowa powyżej są wydane bez ograniczenia terytorialnego
   i ilościowego oraz bez wynagrodzenia dla Uczestnika i innych podmiotów uprawnionych do Pracy Konkursowej w zamian za możliwość uczestniczenia w Konkursie. Uczestnik wyraża zgodę i upoważnia Organizatora do wykonywania praw zależnych do Pracy Konkursowej i dysponowania nimi. Organizator lub wskazana przez niego osoba jest uprawniona do dokonywania opracowań Pracy Konkursowej i do korzystania, i rozporządzania tymi opracowaniami w pełnym zakresie opisanym w Regulaminie.
  5. Niezależnie od powyższego Organizator, w oparciu o przepis art. 921 § 3 Kodeksu Cywilnego zastrzega, iż z datą przekazania Uczestnikom Konkursu Nagród, nabywa nieodpłatnie wszelkie prawa autorskie do stworzonych przez Laureatów Prac Konkursowych. W celu uniknięcia wątpliwości nabycie praw następuje
   w najszerszym możliwym zakresie i na wszelkich polach eksploatacji, w tym
   w szczególności wskazanych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231), oraz obejmuje wszelkie zezwolenia i zgody w zakresie praw osobistych Uczestników opisane powyżej, w tym w szczególności zgodę na tworzenie i eksploatację dowolnych opracowań Prac Konkursowych, łączenie ich z innymi dobrami i wykorzystanie w szeroko pojętym charakterze promocyjnym i reklamowym.
  6. Jednocześnie z przystąpieniem do Konkursu i przesłaniem Pracy Konkursowej Uczestnicy wyrażają zgodę na niewykonywanie osobistych praw autorskich
   do Pracy Konkursowej i zezwalają na ewentualne wykonywanie tych praw w ich imieniu Organizatorowi.
  7. Wydanie Nagród Uczestnikom zaspokaja ich wszelkie roszczenia z tytułu praw własności intelektualnej oraz innych roszczeń związanych z udziałem w Konkursie.

 

7. Przetwarzanie Danych Osobowych

 

 1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników jest Organizator.
 2. Koordynator przetwarza dane osobowe Uczestników Konkursu w ramach umowy powierzenia przetwarzania danych zawartych pomiędzy Organizatorem, a Koordynatorem w celu prawidłowej realizacji Konkursu.
 3. Organizator przetwarza Dane Osobowe Uczestników Konkursu w zakresie imienia
  i nazwiska, adresu poczty elektronicznej, przy czym Dane Osobowe Laureatów i Zwycięzcy Konkursu także w zakresie numeru telefonu i adresu korespondencyjnego. W przypadku Zwycięzcy Konkursu będą dodatkowo przetwarzane dane osobowe konieczne do rozliczenia podatkowego oraz odprowadzenia podatku dochodowego od osób fizycznych.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami prawa, w szczególności ustawy
  o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. i rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r.), w celu prawidłowej realizacji Konkursu, w tym wyłonienia Laureatów i Zwycięzcy Konkursu, wysyłki nagród, odprowadzenia podatku dochodowego od wartości nagrody, rozpatrywania reklamacji.
 5. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane przez okres trwania Konkursu oraz wydawania nagród i rozpatrywania reklamacji. Ponadto dane będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń celem ewentualnego wykazania prawidłowego ich przetwarzania. Okres przetwarzania danych osobowych uczestników, którzy zdobyli nagrody w Konkursie zakończy się nie wcześniej niż z upływem 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zakończył się okres trwania Konkursu (w związku
  z obowiązkiem przechowywania dokumentacji podatkowej).
 6. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda Uczestnika Konkursu. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Brak zgody, w tym sprzeciw, na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia uczestnictwo w Konkursie.
 7. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, jak również ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz przeniesienia danych.
 8. Uczestnikom Konkursu przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla przetwarzania danych osobowych zgodnie z ustawą
  o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2019 r poz. 1781) Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Zgoda na przetwarzanie danych może być wycofana w dowolnym momencie, nie wpływa to na wcześniejszą zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych Uczestników Konkursu – § 7 ust. 6 Regulaminu stosuje się odpowiednio.
 10. Dane kontaktowe do Organizatora i Koordynatora podane są na wstępie Regulaminu.

 

8. Postępowanie reklamacyjne

 

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu Uczestnicy mogą być zgłaszane w formie pisemnej lub korespondencji e-mail na adres: konkurs@pyszniesiesklada.pl
 2. Reklamacja powinna zawierać informacje umożliwiające identyfikację osoby składającej reklamację wymagane przez prawo, zalecane jest podanie następujących informacji: imię, nazwisko, numer telefonu i dokładny adres Uczestnika, e-mail podany w Konkursie jak również dokładny opis i powód reklamacji.
 3. Reklamacja w formie pisemnej powinna być kierowana na adres Koordynatora konkursu: SBF 19 spółka z o.o. Na Zjeździe 11, 30-527 Kraków z dopiskiem „Konkurs Pysznie się składa”. Skierowanie reklamacji w formie pisemnej na adres Organizatora nie powoduje jej nieważności.
 4. Reklamacje rozpatrywane będą w terminach przewidzianych przez prawo. O rozpatrzeniu reklamacji uczestnicy zostaną powiadomieni pisemnie lub na adres e-mail, z którego reklamacja została wysłana.

 

9. Przepisy Końcowe

 

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za okoliczności leżące po stronie Uczestnika Konkursu, które uniemożliwiają dostarczenie nagrody, to jest w szczególności odmowę odbioru nagrody, lub niepodanie prawdziwych danych koniecznych dla doręczenia nagrody lub jej opodatkowania.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie
  (np. przedłużenia czasu trwania Konkursu, zwiększenia puli nagród), o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie dla dotychczasowych Uczestników.
 3. Lista nagrodzonych Uczestników, którzy uzyskali prawo do nagród określonych w § 5 Regulaminu będzie dostępna na stronie konkursowej: pyszniesiesklada.pl na co Uczestnik konkursu wyraża zgodę.
 4. Zasady przeprowadzenia Konkursu określa wyłącznie Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter jedynie informacyjny.