Regulamin

REGULAMIN KONKURSU „Pysznie się składa”

 

1. Postanowienia Ogólne

 

 1. Konkurs organizowany jest pod nazwą: „Pysznie się składa” i zwany jest dalej „Konkursem”.
 2. Warunki uczestnictwa, czas trwania, zasady przyznawania nagród i sposób ogłaszania wyników Konkursu, a także sposób składania reklamacji zostały zawarte w niniejszym regulaminie, zwanym dalej „Regulaminem”.
 3. Organizatorem Konkursu jest Dan Cake Polonia sp. z o.o. z siedzibą w Chrzanowie,
  Transportowców 15, 32 – 500 Chrzanów, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000029632, NIP: 6280010177, REGON: 271730978, o kapitale zakładowym w wysokości: 14.136.000,00 zł, zwana dalej „Organizatorem”.
 4. Koordynatorem Konkursu jest SBF 19 sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Na Zjeździe 11. 33-332 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000752141, NIP: 6793175587, REGON: 381525434,
  o kapitale zakładowym w wysokości: 5.000,00 zł, zwana dalej „Koordynatorem”.
 5. Koordynator zapewnia techniczną pomoc Organizatorowi w przeprowadzeniu Konkursu. W imieniu Koordynatora może działać podwykonawca. Organizator Konkursu jest odpowiedzialny za przeprowadzenie Konkursu. Wszelkie reklamacje w przedmiocie Konkursu należy kierować na adres mailowy: marketing@dancake.pl lub pisemnie
  na adres Organizatora, z dopiskiem „Pysznie się składa”.
 6. Celem Konkursu jest promocja produktów Organizatora tj. gofrów oraz spodów tortowych (nazywanych również „tortem”) sprzedawanych pod marką „Dan Cake”. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem sieci Internet na stronie wyznaczonej przez Organizatora tj. pyszniesiesklada.pl.
 7. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator. Szczegóły przetwarzania danych osobowych Uczestników znajdują się w § 7 Regulaminu („Przetwarzanie danych osobowych”).
 8. Konkurs nie stanowi gry losowej, loterii fantowej, zakładu wzajemnego, loterii promocyjnej, gry, której wynik zależy od przypadku ani żadnej innej gry lub loterii,
  o których mowa w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (U.2020 poz. 2094 t.j. z dnia 2020.11.26).

 

2. Warunki Uczestnictwa w Konkursie

 

 1. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.
 2. Uczestnikiem konkursu może być osoba fizyczna, która:
  1. ukończyła 18 rok życia;
  2. posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
  3. zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  4. zapozna się z warunkami Regulaminu i je zaakceptuje;
  5. wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Konkursu oraz udzieli innych zgód zgodnie z Regulaminem.
 3. Uczestnikiem Konkursu może być również osoba posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych za zgodą prawnego opiekuna (rodziców, przysposabiających, kuratorów ustanowionych dla częściowo ubezwłasnowolnionych).
 4. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora i Koordynatora, a także osoby związane z nimi cywilnoprawnymi umowami o dzieło, umowami zlecenia, bądź im pokrewnymi. W Konkursie nie mogą brać również udziału osoby najbliższe wobec powyższych tj.:
  1. wstępni;
  2. zstępni;
  3. osoby przysposobione;
  4. małżonkowie;
  5. rodzeństwo.
 5. W celu wzięcia udziału w Konkursie należy: wejść na stronę pyszniesiesklada.pl („Strona Konkursowa”) i skorzystać z zamieszczonego tam konfiguratora do stworzenia swojej wersji gofra lub tortu, następnie – wymyślić hasło reklamowe dla produktu Organizatora – gofrów Dan Cake (maksymalnie 60 znaków) lub pomysłowe życzenia dla spodów tortowych marki Dan Cake (maksymalnie 200 znaków) („Praca Konkursowa”). Ostatnim krokiem jest podanie swojego imienia i nazwiska oraz adresu e-mail
  w wyznaczonych rubrykach i wysłanie zgłoszenia (tj. swojej wersji gofra lub tortu oraz hasła reklamowego lub życzeń). Wysłanie zgłoszenia następuje przez kliknięcie przycisku „wyślij zgłoszenie”.
 6. Uczestnik Konkursu przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że treść wymyślonego przez niego hasła lub życzeń:
  1. musi stanowić jego wyraz osobistej twórczości;
  2. nie może zawierać słów wulgarnych, bądź powszechnie uważanych za obelżywe,
   a także treści niezgodnych z powszechnie obowiązującym prawem, dobrymi obyczajami bądź zasadami współżycia społecznego;
  3. nie może zawierać treści reklamowych jakichkolwiek podmiotów (z wyłączeniem Organizatora);
  4. nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności praw autorskich, praw własności przemysłowej, praw do wizerunku oraz dóbr osobistych osób trzecich;
  5. nie będzie przedmiotem rozporządzenia po wysłaniu zgłoszenia w sposób wpływający na uprawnienia Organizatora.
 7. Praca Konkursowa Uczestnika, który nie zastosuje się do postanowień § 2 ust. 6 Regulaminu nie zostanie wzięta pod uwagę na etapie wyłaniania najciekawszych prac konkursowych.

3. Akceptacja Regulaminu

 

 1. Wysłanie przez Uczestnika zgłoszenia zgodnie z postanowieniami § 2 Regulaminu jest równoznaczne z wyrażeniem woli przez Uczestnika wzięcia udziału w Konkursie, zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa. Przez udział w Konkursie Uczestnik oświadcza, że:
  • zapoznał się z Regulaminem i akceptuje go;
  • wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych;
  • wyraża zgodę na opublikowanie na Stronie Konkursowej imienia i nazwiska w celu opublikowania listy Laureatów Konkursu;
  • wyraża zgodę na publikację Pracy Konkursowej na Stronie Konkursowej oraz na kanałach Facebook, Instagram, YouTube oraz LinkedIn, z podaniem autorstwa Pracy; wyrażenie zgody nie wiąże się z obowiązkiem opublikowania Pracy Konkursowej;
  • Praca Konkursowa stanowi przejaw jego indywidualnej i oryginalnej twórczości oraz, że przysługują mu wszelkie prawa do Pracy Konkursowej i nie są one w żaden sposób ograniczone ani obciążone, jak również, że rozporządzenie przez niego Pracą Konkursową po wysłaniu zgłoszenia nie wpłynie na uprawnienia Organizatora.
  • udziela zezwolenia na korzystanie z Pracy Konkursowej na zasadach określonych w § 6 Regulaminu.
 2. Podanie danych, złożenie oświadczeń, jak również udzielenie wszystkich zgód i zezwoleń wymienionych w Regulaminie jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne, by móc uczestniczyć w Konkursie.
 3. Uczestnik jest obowiązany do informowania Organizatora o każdej zmianie w zakresie danych osobowych Uczestnika udostępnionych Organizatorowi w ramach i na potrzeby prowadzonego Konkursu.

 

4. Przebieg Konkursu

 

 1. Konkurs trwa od 29.06.2021 r. od godziny 13:00 do 09.08.2021 r. do godziny 16:00.
 2. Konkurs składa się z dwóch zadań (łącznie: „Zadanie Konkursowe”) realizowanych
  w jednym zgłoszeniu:

  1. stworzenie własnej wersji gofra lub tortu;
  2. wymyślenie hasła reklamowego dotyczącego gofra – składającego się maksymalnie z 60 znaków lub pomysłowych życzeń dotyczących tortu – składających się
   z maksymalnie 200 znaków.
 3. Dopiero zrealizowanie łącznie obu zadań stanowi Pracę Konkursową, z tym że Uczestnik Konkursu może wykonać jedno Zadanie Konkursowe tj. odnoszące się do jednego
  z produktów Organizatora (gofra lub tortu) lub oba Zadania Konkursowe (dotyczące i gofra i tortu).
 4. Konkurs dzieli się na sześć siedmiodniowych tur:
  1. I tura: od 29.06.2021 r. od godziny 13:00 do 05.07.2021 r.;
  2. II tura: od 06.07.2021 r.; do 12.07.2021 r.;
  3. III tura: od 13.07.2021 r.; do 19.07.2021 r.;
  4. IV tura: od 20.07.2021 r.; do 26.07.2021 r.;
  5. V tura: od 27.07.2021 r.; do 02.08.2021 r.;
  6. VI tura od 03.08.2021 r.; do 09.08.2021 r. do godziny 16:00.
 5. Za początek danej tury przyjmuje się godzinę 00:00 pierwszego dnia tury, a za koniec tury godzinę 23:59 ostatniego dnia tury.
 6. Prace Konkursowe wykonane przez Uczestników Konkursu będą oceniane przez trzyosobowe Jury wybrane przez Organizatora. Jury jako kryterium doboru najciekawszych prac obiera ich oryginalność i pomysłowość, a także zgodność z tematem Konkursu.
 7. Jury Konkursu na zakończenie każdej tury Konkursu wyłania Laureatów. Laureatami zostaną wybrani uczestnicy Konkursu, który stworzyli najciekawsze Prace Konkursowe,
  a w konsekwencji przyznano im nagrody, o których mowa w § 5 ust. 2 Regulaminu („Laureaci”). Wyłonienie najciekawszych prac następuje w ciągu pięciu dni roboczych od zakończenia każdej z tur konkursowych.
 8. Dopuszcza się możliwość wzięcia udziału przez Uczestnika w więcej niż jednej turze Konkursu. W czasie jednej tury Uczestnik może zgłosić więcej niż jedną pracę.
 9. Listy najciekawszych Prac Konkursowych mogą zostać opublikowane wraz z danymi autora w postaci imienia i inicjału nazwiska na Stronie Konkursowej, a także na kanałach Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn Organizatora. Uczestnik biorąc udział
  w Konkursie wyraża zgodę na publikacje jego Pracy Konkursowej na powyższej stronie,
  a także powyższych kanałach (wskazanych w zdaniu poprzednim) z podaniem autorstwa pracy. Organizator nie jest zobowiązany do publikowania listy, o której mowa w zdaniu pierwszym powyżej.
 10. Wszystkie zasady nagradzania, jak i pula nagród dotyczą każdego z Zadań Konkursowych
  z osobna (istnieją dwie pule nagród).

 

5. Nagrody

 

 1. Organizator Konkursu na potrzeby nagrodzenia Laureatów – twórców najciekawszych Prac Konkursowych przeznacza pulę nagród, oddzielną dla Prac Konkursowych dotyczących gofrów i tych dotyczących spodów tortowych marki „Dan Cake”. Każda pula Nagród składa się z:
  1. Miksera Downmix RETRO – 6 sztuk o wartości 763,55 zł/szt;
  2. Grilla kanapkowego i gofrownicy z wymiennymi płytami STONE 3 IN 1 STUDIO – 6 sztuk o wartości 395,95 zł/szt.;
  3. Multikapsułkowego ekspresu do kawy STYL POTTS – 6 o wartości 395,95 zł/szt.;
  4. Patelni NOA – 6 szt. o wartości 229,95 zł/szt.
  5. 24 zestawów produktów Dan Cake o wartości 35 zł /szt.
 2. W każdej z tur konkursowych Jury dysponuje pulą nagród składającą się z:
  1. 1 szt. Miksera Downmix RETRO;
  2. 1 szt. Grilla kanapkowego i gofrownicy z wymiennymi płytami STONE 3 IN 1 STUDIO;
  3. 1 szt. Multikapsułkowego ekspresu do kawy STYL POTTS;
  4. 1 szt. Patelni NOA;
  5. 4 zestawów produktów Dan Cake o wartości 35 zł /szt.
 3. W przypadku, gdy w danej turze niemożliwe jest rozdystrybuowanie wszystkich przewidzianych do dyspozycji Jury nagród z uwagi na zbyt małą liczbę zgłoszonych prac, bądź istnienie prac nie nadających się do wyróżnienia ze względu na naruszenie § 2 pkt. 6 Regulaminu, albo niewielką oryginalność prac lub niewielką ich pomysłowość, to nieprzyznane nagrody w danej turze Konkursu, przechodzą do puli przewidzianej na następną turę Konkursu.
 4. Wysyłka nagród odbywa się w dwóch etapach:
  1. Etap I: w ciągu 10 dni roboczych od wyłonienia Laureatów w trzeciej turze (dla autorów najciekawszych Prac Konkursowych w turach konkursowych 1-3);
  2. Etap II: w ciągu 10 dni roboczych od wyłonienia Laureatów w szóstej turze (dla autorów najciekawszych prac w turach konkursowych 4-6).
 5. Wysyłka nagród odbywa się na koszt Organizatora. Uczestnik o zdobyciu nagrody zostaje poinformowany w drodze korespondencji e-mail, na adres podany w zgłoszeniu konkursowym. Uczestnikowi przeznacza się 3 (trzy) dni robocze na wysłanie zwrotnej wiadomości na adres mailowy: marketing@dancake.pl Wiadomość zwrotna musi zawierać dane umożliwiające zaadresowanie przesyłki (imię, nazwisko, adres zamieszkania) oraz Oświadczenie Laureata. W przypadku niepodania przedmiotowych danych lub braku wiadomości zwrotnej, względnie przesłania jej po upływie terminu, nagroda za zostanie przyznana przez Jury innemu Uczestnikowi danej tury – § 5 ust. 2 Regulaminu stosuje się
  w tym przypadku odpowiednio.
 6. Nagrody zostaną wydane Laureatom zgodnie z prawem podatkowym. W przypadku konieczności odprowadzenia podatku dochodowego od osób fizycznych, w ramach każdej Nagrody Organizator przyzna dodatkową nagrodę pieniężną w kwocie stanowiącej równowartość 11,11% wartości Nagrody, przyznawanej w Konkursie. Nagroda pieniężna odpowiadająca wysokości podatku dochodowego zostanie pobrana i wpłacona
  na rachunek właściwego Urzędu Skarbowego przez Organizatora, jako płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od wygranej w Konkursie, na co Uczestnik wyraża zgodę i zobowiązuje się do wypełnienia i odesłania oświadczenia dla celów podatkowych z tym związanego, które otrzyma od Organizatora, jak również wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla celów rozliczenia podatkowego i odprowadzenia podatku dochodowego od osób fizycznych.
 7. Kolor nagród może się różnić od kolorów wskazanych w wizualizacjach na Stronie konkursowej. Kolor nagrody jest dobierany losowo spośród dostępnych egzemplarzy danej nagrody.
 8. Laureat nie może domagać się, aby nagroda miała szczególne właściwości.
 9. Laureat nie ma możliwości wymiany nagrody na inną, ani na jej ekwiwalent pieniężny, jak również nie przysługuje mu prawo przeniesienia na osobę trzecią roszczenia o wydanie nagrody.

 

6. Prawa autorskie

 

 1. Stosownie do art. 921 § 3 Kodeksu cywilnego w momencie wysłania nagrody rzeczowej
  o których mowa w § 5 pkt. 1 i 5 Organizator nabywa nieodpłatnie majątkowe prawa autorskie do nagrodzonej pracy Laureata na następujących polach eksploatacji:

  1. powielania i wytwarzania dowolną techniką, w szczególności cyfrową, analogową, druku wielkoformatowego i druku folderów;
  2. wykorzystania fragmentów jak i całości Pracy Konkursowej, również w celach promocji Organizatora;
  3. wprowadzania do obrotu, użyczenia lub najmu egzemplarzy, w tym w formie materiałów promocyjnych;
  4. powielania i umieszczania Pracy Konkursowej w Internecie, w tym na innych portalach społecznościowych, zestawieniach i folderach promocyjnych, wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia, nadawania i reemitowania, a także publicznego udostępniania Pracy Konkursowej w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w Internecie.
 2. Na żądanie Organizatora Laureat wyda wszelkie oświadczenia woli w przedmiocie określonym w ust. 1 powyżej oraz zobowiązuje się do podpisania oraz odesłania stosownych dokumentów przesłanych przez Organizatora.
 3. Uczestnicy Konkursu, z chwilą wysłania zgłoszenia do Konkursu, udzielają Organizatorowi, na okres jednego roku, nieodpłatnej licencji niewyłącznej do korzystania przez Organizatora z Pracy Konkursowej na następujących polach eksploatacji:
  1. powielania i wytwarzania dowolną techniką, w szczególności cyfrową, analogową, druku wielkoformatowego i druku folderów;
  2. wykorzystania fragmentów jak i całości Pracy Konkursowej, również w celach promocji Organizatora;
  3. wprowadzania do obrotu, użyczenia lub najmu egzemplarzy, w tym w formie materiałów promocyjnych;
  4. powielania i umieszczania Pracy Konkursowej w Internecie, w tym na innych portalach społecznościowych, zestawieniach i folderach promocyjnych, wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia, nadawania i reemitowania, a także publicznego udostępniania Pracy Konkursowej w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w Internecie.
 4. Uczestnik zgadza się na udzielanie przez Organizatora sublicencji w zakresie określonym
  w niniejszym paragrafie na rzecz podmiotów trzecich, w szczególności na rzecz Facebook Inc. (właściciela portali społecznościowych Facebook i Instagram), Google LLC (właściciela serwisu YouTube), LinkedIn oraz właścicieli innych stron internetowych. Uczestnik zgadza się na dokonywanie publikacji Pracy Konkursowej wydawanych drukiem przez Organizatora i inne osoby, w tym utrwalania, zwielokrotniania, wprowadzania do obrotu, udostępniania, w miejscu i czasie wybranym, rozpowszechniania za pomocą mediów
  i w celu pobrania oraz zezwalania na to osobom trzecim, niezależnie od ich liczby, niezależnie od formy, częstotliwości, miejsca i czasu dostępu, także w celach promocyjnych i reklamowych.
 5. Uczestnik Konkursu zwolni Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich powstałych
  w związku z ewentualną okolicznością, że w dacie wysłania zgłoszenia, autorskie prawa majątkowe lub prawo do wyrażania zgody na rozporządzanie i korzystanie z Pracy Konkursowej nie przysługiwały mu w zakresie, w jakim miało nastąpić udzielenie licencji na podstawie Regulaminu.
 6. Uczestnik zrzeka się wszelkich roszczeń związanych z przygotowaniem Pracy Konkursowej
  i zobowiązuje się do zwrotu kosztów poniesionych przez Organizatora w przypadku,
  w którym umieszczenie lub wykorzystanie jego Pracy Konkursowej spowoduje powstanie roszczeń osób trzecich wysuwanych w stosunku do Organizatora.
 7. Uczestnik wyraża zgodę na przechowywanie Pracy Konkursowej po wycofaniu jej
  z Konkursu, zakończeniu Konkursu, wygaśnięciu udzielonych licencji, nawet w przypadku niezdobycia nagrody przez Uczestnika, w formie cyfrowej w kopiach wykonanych przez Facebook Inc. (właściciel serwisów Facebook i Instagram), Google LLC (właściciel serwisu YouTube), LinkedIn, a także przez Organizatora.
 8. Uczestnik zezwala Organizatorowi na korzystanie z Pracy Konkursowej w ramach informowania o Konkursie i jego promocji oraz informowania, reklamowania oraz promowania Organizatora oraz jego działalności we wszystkich mediach i na wszystkich nośnikach, niezależnie od formy, techniki, sposobu lub innych okoliczności, a także
  w ramach prezentowania jego dorobku. Licencja, zezwolenia i zgody, o których mowa powyżej są wydane bez ograniczenia terytorialnego i ilościowego oraz bez wynagrodzenia dla Uczestnika i innych podmiotów uprawnionych do Pracy Konkursowej w zamian za możliwość uczestniczenia w Konkursie.
 9. Uczestnik wyraża zgodę i upoważnia Organizatora do wykonywania praw zależnych do Pracy Konkursowej i dysponowania nimi. Organizator lub wskazana przez niego osoba jest uprawniona do dokonywania opracowań Pracy Konkursowej i do korzystania,
  i rozporządzania tymi opracowaniami w pełnym zakresie opisanym w Regulaminie.
 10. Jednocześnie z przystąpieniem do Konkursu i przesłaniem Pracy Konkursowej Uczestnicy zobowiązują się do niewykonywania osobistych praw autorskich do Pracy Konkursowej
  i zezwalają na ewentualne wykonywanie tych praw w ich imieniu Organizatorowi.
 11. Wydanie Nagród Uczestnikom zaspokaja ich wszelkie roszczenia z tytułu praw własności intelektualnej oraz innych roszczeń związanych z udziałem w Konkursie.

 

7. Przetwarzanie Danych Osobowych

 

 1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników jest Organizator.
 2. Koordynator przetwarza dane osobowe Uczestników Konkursu w ramach umowy powierzenia przetwarzania danych zawartych pomiędzy Organizatorem, a Koordynatorem w celu prawidłowej realizacji Konkursu.
 3. Organizator przetwarza Dane Osobowe Uczestników Konkursu w zakresie imienia
  i nazwiska, adresu poczty elektronicznej, przy czym Dane Osobowe Laureatów Konkursu także w zakresie numeru telefonu i adresu korespondencyjnego. W przypadku Laureatów Konkursu będą dodatkowo przetwarzane dane osobowe konieczne do rozliczenia podatkowego oraz odprowadzenia podatku dochodowego od osób fizycznych.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami prawa, w szczególności ustawy
  o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. i rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r.), w celu prawidłowej realizacji Konkursu, w tym wyłonienia Laureatów Konkursu, wysyłki nagród, odprowadzenia podatku dochodowego od wartości nagrody, rozpatrywania reklamacji.
 5. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez okres trwania Konkursu oraz wydawania nagród i rozpatrywania reklamacji. Ponadto dane będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń celem ewentualnego wykazania prawidłowego ich przetwarzania. Okres przetwarzania danych osobowych uczestników, którzy zdobyli nagrody w Konkursie zakończy się nie wcześniej niż z upływem 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zakończył się okres trwania Konkursu (w związku
  z obowiązkiem przechowywania dokumentacji podatkowej).
 6. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda Uczestnika Konkursu. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Brak zgody, w tym sprzeciw, na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia uczestnictwo w Konkursie.
 7. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, jak również ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz przeniesienia danych.
 8. Uczestnikom Konkursu przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla przetwarzania danych osobowych zgodnie z ustawą
  o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781) Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Zgoda na przetwarzanie danych może być wycofana w dowolnym momencie, nie wpływa to na wcześniejszą zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych Uczestników Konkursu – § 7 ust. 6 Regulaminu stosuje się odpowiednio.
 10. Dane kontaktowe do Organizatora i Koordynatora podane są na wstępie Regulaminu.

8. Postępowanie reklamacyjne

 

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu Uczestnicy mogą być zgłaszane w formie pisemnej lub korespondencji e-mail na adres: marketing@dancake.pl
 2. Reklamacja powinna zawierać informacje umożliwiające identyfikację osoby składającej reklamację wymagane przez prawo, zalecane jest podanie następujących informacji: imię, nazwisko, numer telefonu i dokładny adres Uczestnika, e-mail podany w Konkursie jak również dokładny opis i powód reklamacji.
 3. Reklamacja w formie pisemnej powinna być kierowana na adres Organizatora Konkursu: Dan Cake Polonia sp. z o.o. z siedzibą w Chrzanowie, ul. Transportowców 15,
  32 – 500 Chrzanów z dopiskiem „Konkurs Pysznie się składa”. Skierowanie reklamacji w formie pisemnej na adres Koordynatora nie powoduje jej nieważności.
 4. Reklamacje rozpatrywane będą w terminach przewidzianych przez prawo. O rozpatrzeniu reklamacji uczestnicy zostaną powiadomieni pisemnie lub na adres e-mail, z którego reklamacja została wysłana.

 

9. Przepisy Końcowe

 

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za okoliczności leżące po stronie Laureata Konkursu, które uniemożliwiają dostarczenie nagrody, to jest w szczególności odmowę odbioru nagrody, lub niepodanie prawdziwych danych koniecznych dla doręczenia nagrody lub jej opodatkowania.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania z ważnych przyczyn zmian
  w Regulaminie (np. przedłużenia czasu trwania Konkursu, zwiększenia puli nagród), o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie dla dotychczasowych Uczestników. Organizator zastrzega sobie także prawo zmiany Regulaminu jeśli jest to niezbędne dla prawidłowego i zgodnego z prawem przeprowadzenia Konkursu. W takim przypadku Organizator zobowiązany jest co najmniej na 2 (dwa) dni wcześniej poinformować Uczestników Konkursu o treści zmian Regulaminu i terminie ich wprowadzenia w postaci zamieszczenia zmienionego Regulaminu na Stronie Konkursowej, tak by każdy Uczestnik miał możliwość zapoznania się z nowymi postanowieniami Regulaminu i podjęcia decyzji, co do uczestnictwa w Konkursie lub odstąpienia od udziału w Konkursie.
 3. Lista nagrodzonych Uczestników, którzy uzyskali prawo do nagród określonych w § 5 Regulaminu będzie dostępna na stronie konkursowej: pyszniesiesklada.pl na co Uczestnik Konkursu wyraża zgodę. Organizator nie jest zobowiązany do publikowania przedmiotowej listy.
 4. Zasady przeprowadzenia Konkursu określa wyłącznie Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter jedynie informacyjny.
 5. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na Stronie Konkursowej.